کمیته علمی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
دکتر حاجیان نژاد
دکتر محمد علوی
دکتر ذوالفقاری
دکتر اکبری
دکتر بهرام زاده
دکتر طباطبایی
دکتر یدالله شکری
دکتر برقعی
دکتر استادزاده
دکتر فولادی
دکتر ارشادی
دکتر شجری
دکتر ناصر کرمانی