تهمینه قدیم خانی، مدرس زبان فارسی و انگلیسی
عسل اسدیان، شاعر و مدرس فارسی
خانم آشتی جو. مدرس زبان فارسی
لیلا شریفی. مدرس فارسی و انگلیسی
هلیا رضایی
نوشین قرایی. مدرس
ف. رستگاری. مدرس زبان عربی- فارسی
ت. سلطان زاده، مدرس زبان فارسی
خانم قاسمپور
مریم عماد قرایی، مدرس زبان فارسی
شیرین نصیریان. مدرس زبان فارسی
فخری رسولی، مدرس زبان و ادبیات فارسی
طلیعه شوقی، مدرس زبان و ادبیات فارسی
منیژه تدین، مدرس زبان فارسی
الهه کاشانی. شاعر
خانم قاسم پور، مدرس زبان فارسی
پوران محمودیان، مدرس زبان فارسی
مرجان گلچین، مدرس زبان فارسی و ویراستار
دنیا تیموری، شاعر و مدرس زبان
خانم رئیسی، مدرس زبان فارسی
مینا میر مهدیان
هادی کرمی، مدرس آزفا، دانشگاه بوعلی سینا
مژگان سلیمانی، مدرس آزفا و استاد زبان انگلیسی
دکتر منصوره تدینی. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات
فاطمه علامی، ارشد زبان فارسی و مدرس زبان انگلیسی
زهرا محمدی . کارشناسی ارشد زبان فارسی و مدرس آزفا
آزاده عابدینی. مدرس و کارشناسی ارشد آزفا
خانم سپیده موسوی. مدرس فارسی و دکترای زبان و ادبیات
افسانه سعادتی، مدرس آزفا، دانشگاه اصفهان
مونا ولی پور، دکترای ادبیات فارسی و عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی
فرناز فتوحی، مدرس فارسی، دکترای زبان و ادبیات
بهناز زاچکانی، مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،مدرس زبان انگلیسی
فاطمه محمودی، مدرس آزفا
شهرزاد محمد زاده، مدرس فارسی و دکترای زبان و ادبیات
فهیمه رضوی، مدرس زبان فارسی
میر شاه ولد. مدرس فارسی و دکترای زبان و ادبیات
سعیده حفیظی، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
فرشته رضاخانی، مدرس آزفا
فائقه شاه حسینی، مدرس آزفا
خانم جمالدین، تهیه کننده صفحه موسیقی و سازهای ایرانی
الهه عظیمی،مدرس فارسی و دکترای زبان و ادبیات
رضایی، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
رادمان رسولی مهربانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس آزفا
مهبود فاضلی، دکترای زبان و ادبیات فارسی
فریناز حسن زاده، مدرس و مترجم زبان انگلیسی، ارشد زبانشناسی همگانی
پروانه عمری زاده، مدرس ازفا
مریم توداری، مدرس آزفا
پریسا محمد حسینی هنرور، دانش آموخته زبان فارسی (آزفا)
فاطمه باقری، مدرس آزفا
بهناز زجاجی، مدرس زبان فارسی
فهیمه کوچصفهانی، مدرس زبان انگلیسی
مینا استاجی، مدرس زبان فارسی و انگلیسی
غزاله اسکندری، مدرس زبان فارسی
زهره مسعودپور، پژوهشگر در حوزه جامعه و فرهنگ
مریم امشاسپند، مدرس زبان فارسی
کامیار آریایی، مدرس زبان فارسی و ارشد زبانشناسی
لاله کاکایی، مدرس آزفا و زبان انگلیسی
المیرا تسلیمی، دکترای زبان و ادبیات و مدرس فارسی
رقیه فراهانی، مدرس آزفا
پریسا صالحی، مدرس آزفا و دکترای زبان فارسی
سیده نرجس نیری،، مدرس آزفا
محبوبه یوسف پور، استاد زبان فارسی
ندا سام، مدرس آزفا
معصومه بویری، مدرس زبان فارسی

تینا قنبریان، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و ارشد زبان شناسی

_ طاهره جوشکی، دکترای زبان فارسی

_ هانیه جاوید، مدرس ازفا

_ رویا ماندنی زاده، مدرس فارسی و دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی

نسیم کشاورزمنش، مدرس آزفا
شهره آراسته، دکترای زبان فارسی و مدرس دانشگاه
محدثه السادات عظیمی، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
نگار فرشتیان، مهندسی منابع طبیعی
طاهره عبدالهی پارسا، مدرس آزفا و مترجم زبان انگلیسی
طاهره میرزایی، مدرس زبان فارسی در آنکارا
خانم مولود شاگشتاسبی، دکتری و مدرس زبان فارسی
سریرا حسنی،مدرس چند زبانی
منیره نوروزی پور، مدرس آزفا و مدرس زبان انگلیسی
انسیه عرفان، ارشد و مدرس زبان فارسی
هما شینه ای، صدا پیشه و مترجم اسپانیایی و انگلیسی