افتتاح دوره آموزش زبان فارسی در بلغارستان
نوامبر 2, 2018
مرکز زبان فارسی و ایرانشناسی خیام در اسپانیا
نوامبر 8, 2018

آشنایی با مرکز آموزش زبان فارسی حافظ در ترکیه

مرکز آموزش زبان فارسی حافظ، در سال 1985 با هدف نشر و آموزش زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی شروع به کار نمود. این مرکز یکی از قدیمیترین مراکز آموزش زبان فارسی در خارج از ایران میباشد که از بدو تاسیس تاکنون، با تمام توان به ارائه خدمات آموزشی -فرهنگی به دانشجویان، پژوهشگران و دوستداران زبان فارسی در ترکیه، مشغول بودهاست. خط مشی مرکز حافظ تا چندی قبل، بیشتر بر شناساندن فرهنگ ایران به علاقه مندان، برگزاری کلاسهای آموزشی برای دوستداران زبان و ادبیات فارسی و همچنین برقراری نشستهای ادبی و فرهنگی با حضور اساتید و اندیشمندان از دانشگاههای مختلف ترکیه معطوف بود.  در سالهای اخیر و با توجه به رشد روزافزون علاقه مندان و دانشجویان زبان فارسی در ترکیه و همچنین تدوین چهارچوب مرجع استاندارد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر اساس علمی ترین و جامع ترین چهارچوبهای مرجع آموزش زبان خارجی در دنیا، توسط وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران  و بنیاد سعدی ،  مرکز حافظ  در طراحی و به کارگیریِ شیوههای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در راه رسیدن به ایدئال های مطلوب و بهروزرسانیِ اصولی و علمیِ رویکردهای آموزشی و پژوهشیِ خود در این حوزه، گامهای بسیار مثبت و سازندهای برداشته است. به همین منظور آیین نامۀ آموزشی و سند راهبردی جدید مرکز آموزش زبان حافظ پس از بررسی کتب چهارچوب مرجع و استانداردهای موجود در مراکز آموزشی معتبر و دانشگاهی داخل کشور که در امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان، کارنامۀ بسیار درخشانی دارند و همچنین با تکیه بر تجارب ارزندۀ سیوپنج سال سابقه آموزش زبان فارسی در این مرکز، تهیه و تدوین گردید. گستردگی و شمول این چهارچوب برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در مراکز آموزشی خارج از کشور بسیار مفید و کاربردی است. خط مشی کلی و اصول راهبردی این آیین نامه در چند بند تعریف شده که به شرح ذیل میباشند.

 

اصول کلی و اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرکز آموزش زبان حافظ:

خط مشی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرکز حافظ، مبتنی بر بهکارگیری روشهای نوین آموزش زبان فارسی

به غیر فارسیزبانان میباشد که این روشها برگرفته از مبانی استاندارد چهارچوبهای مرجع آموزشی موجود در

حوزۀ آموزش زبان دوم و خارجی 5 است. در حوزۀ پژوهش نیز با اتخاذ رویکردهای نوین پژوهشی و تبیین مبانی تخصصی، اهداف جدیدی تعریف شدهاست. محتوای خدمات فرهنگی مرکز حافظ به علاقهمندان نیز در قالب های جدیدی گنجانیده شدهاست. جزئیات و سرفصل این مبانی و رویکردها به شرح ذیل میباشند:

.1 آموزش زبان و ادبیات فارسی به عموم علاقهمندان به عنوان هدف کلی مرکز.

.2 آموزش مهارتها و زیرمهارتهای 6 زبان فارسی برای مخاطبان خاص، مانند دانشجویان، اساتید و

پژوهشگران در حوزۀ نیاز مخاطب .

.3 نیازسنجی، طراحی و تدوین مواد آموزشی مشتمل بر کتابهای آموزشی، محتوای صوتی و تصویری،

تهیه پوسترها و کاربرگهای آموزشی در تمام سطوح بر حسب ضرورتهای آموزشی و نیاز زبانآموزان.

.4 آموزش زبان فارسی در حوزههای تخصصی، مانند فارسی دانشگاهی، مترجمی، ادبیات کلاسیک،

برگزاری کلاسهای ایرانشناسی، کلاسهای تخصصی آزمونهای ورودی زبان فارسی در ترکیه 7 .

.5 تهیۀ محتوی الکترونیکی آموزش زبان فارسی برای استفاده در محیط آموزش مجازی 8 و تشکیل کلاس-

های آموزش مجازی زبان فارسی برای علاقهمندان در سراسر دنیا.

.6 استفاده از فناوریهای بهروزِ آموزشی در کلاسهای درسی مرکز مانند لوازم کمک آموزشی، ابزارهای

صوتی و تصویری.

.7 راهاندازی سایت و آزمایشگاه 9 زبانفارسی برای تدریس آواشناسی، فارسی گفتاری و تدریس دقیق مواد

آموزشی شنیداری.

.8 تشکیل کارگروه آزمونسازی، سنجش و ایجاد بانک آزمون برای ارزیابی و آزمونسازی استاندارد و

بایگانی سوابق آزمونی و سنجشی زبانآموزان.

.9 تدوین آزمونهای تعیین سطح و تشخیصی، مانند آزمون جامع تعیین سطح زبانفارسی 10 و آزمون

تشخیصِ سبکهای یادگیری زبانآموزان) MBTI ) 11 برای سنجش و ارزیابی دقیق توانایی مهارتی زبان-

آموزان مرکز و همچنین شناخت اولویتهای زبانآموزان برای نحوۀ ارائه مطالب آموزشی در کلاس.

.10 برگزاری کارگاههای تخصصی دانشافزایی برای مدرسین مرکز، جهت بهروزرسانی شیوههای تدریس و

آشنایی با روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.

.11 ارزیابی و سنجش مستمر شیوههای تدریس و راهکارهای آموزشی مدرسان مرکز حافظ بر اساس اصول و

رویکردهای استاندارد.

.12 برپایی نشستهای ادبی ماهانه، با حضور اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و علاقهمندان به زبان فارسی.

.13 راهاندازی کارگاههای شعر و داستاننویسی و فن ترجمه ادبی در مرکز.

.14 راهاندازی غرفۀ فرهنگی ایران در مرکز حافظ جهت آشنایی بیشتر زبانآموزان وعلاقهمندان با فرهنگ،

تاریخ و آداب مردم ایران.

.15 ارائه خدمات کتابخانهای با استفاده از ظرفیت 13000 هزار جلد کتاب تخصصی و عمومی موجود در

کتابخانۀ مرکز حافظ، برای پژوهشگران و علاقهمندان.

.16 عقد قرارداد با مراکز آموزشی و دانشگاهی معتبر در داخل و خارج از ایران، مانند دانشگاه فردوسی

مشهد، بنیاد سعدی و دانشگاههای معتبر ترکیه، برای انجام تعاملات علمی پژوهشی، اعطای بورس – –

های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی به اساتید و دانشجویان مستعد و علاقهمند و همچنین اعزام

دانشجو برای گذراندن دوره کوتاهمدت و بلند مدت آموزش زبان فارسی در ایران.

.17 ارائه پودمانهای تخصصی 12 در دانشگاههای معتبر ترکیه، جهت آشنایی بیشتر علاقهمندان و دانش-

جویان با مرکز حافظ.

.18 تشکیل کارگروه تخصصی تدوین و ارائه فصلنامۀ علمی پژوهشی – 13 آموزش زبان و ادبیات فارسی به

غیرفارسیزبانان با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی. دعوت از اساتید هیئت علمی دانش-

گاههای معتبر داخل و خارج از کشور و اخذ رتبۀ پژوهشی برای فصلنامۀ مرکز حافظ.